Future control

Het juiste evenwicht tussen innovatie en control

In tijden van verandering hebben organisaties behoefte aan control. Een organisatie moet wendbaar zijn om mee te kunnen veranderen. En het moet beheerst gebeuren. Het is de kunst om niet uit balans te raken, maar dynamisch te balanceren tussen ‘de basis op orde’ en innovatie. Oftewel, door een past, present én future control te hebben.

Past, present en future control zijn verschillende fases in het maturiteitsmodel van management control. Met past en present control ligt de focus op het op orde brengen en houden van de basis. Organisaties zijn dan gericht op kostenefficiëntie, lage risico’s en het verbeteren van bestaande processen en producten. Met future control wordt gekeken naar innovatie en de toekomst. Er is een optimale balans tussen soft en hard controls, waarbij de nadruk ligt op soft controls. Veel organisaties worstelen met het dilemma dat ze niet gelijktijdig de basis op orde kunnen hebben en kunnen innoveren. De truc is om een goede, dynamische balans tussen de drie fases te hebben. Het hoogste niveau van control is past, present én future control. Van verantwoorden naar beheersen en sturen.

Het maturiteitsmodel van management control

Meer grip door gerichte data-analyse

Op het gebied van control zijn verschillende trends zichtbaar in organisaties. Zo neemt het belang van data-analytics en datagericht sturen sterk toe. In het sociaal domein kregen gemeenten er bijvoorbeeld veel zorgtaken en bijbehorende financiering bij. Om de motor draaiende te houden en cliënten niet buiten de boot te laten vallen, is men fulltime aan de slag gegaan met de taken. De controlkant verdween daarbij wat naar de achtergrond. Nu blijkt echter dat zorgverleners voor het eerst sinds jaren winst maken, terwijl gemeenten voor de kosten opdraaien.

Door data-analyse gerichter in te zetten, kan er meer grip verkregen worden. Hoeveel cliënten zijn? Hoeveel zorg is er nodig? Wat zijn de tarieven? En hoe verhoudt zich dit in de tijd? De werkelijkheid is onvoorspelbaar. Maar met de inzet van data-analyse is forecasting mogelijk. Op basis van het verleden kun je een lijn doortrekken naar de toekomst. En daarmee op een gezonde manier, met business control, vanuit de strategie naar de tactische en operationele kant kijken. Oftewel, maak het inzichtelijk, los het op en borg het voor de toekomst.

Van incident tot professionaliseringsslag

De inzet van management control helpt organisaties bij de beheersing van en het omgaan met onzekerheid. Een gebrek aan past en present control kan leiden tot crises die geld kosten en afleiden. Maar een gebrek aan future control ondermijnt de continuïteit. Om verandering beheerst te kunnen sturen, moet de interne beheersorganisatie verder ontwikkeld worden. Verschillende situaties kunnen daar de directe aanleiding voor zijn. Ten eerste kan er een incident zijn op het gebied van beheersing, capaciteit of compliance plaatsvinden. Denk aan een negatieve verrassing in de begroting. Ten tweede kan er in het geval van een veranderprogramma noodzakelijke actualisatie van de visie op control nodig zijn. Ten derde kan er behoefte zijn aan opzet en werking van control in tijdelijke projecten en programma’s. En ten vierde kan er de wens zijn om interne beheersing duurzaam te verbeteren, oftewel te professionaliseren.

Zowel flexibele inzet als structurele oplossingen

Wat de aanleiding ook is, Deloitte kan u verder helpen met het ontwikkelen en verbeteren van de controlorganisatie. We zijn ervaren en deskundig in zowel de flexibele inzet als structurele oplossingen van controlvraagstukken. We kunnen analyse en onderzoek doen wanneer zich incidenten voordoen. En inzichtelijk maken wat de stand van zaken en de stip op de horizon is. We kunnen een veranderprogramma ondersteunen met een verbeter- en ontwikkelaanpak van de controlorganisatie. Control-rollen en -activiteiten kunnen volledig of gedeeltelijk aan Deloitte uitbesteed worden. We kunnen mensen opleiden en trainen ‘on the job’. En zo, aan de hand van bewezen methodieken als COSO, MSP en Prince II, bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de controlorganisatie. En tot slot kunnen we bijdragen aan de professionalisering van de controlfunctie door middel van de ontwikkeling van dashboards en overige (data)tooling.

Meer weten?

Voor meer informatie over future control, neem dan contact op met Jan Pronk.